fbpx

Polityka prywatności strony internetowej

1. Informacje ogólne
1.1. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy strony www.neurocor.pl (Strona internetowa/Witryna).
1.2. Właścicielem Witryny jest NeuroCor Banaszkiewicz, Tomaszewski Lekarze sp.p. z siedzibą w Myślenicach (32-400) przy ul. Żwirki i Wigury 10 (do 30.04.2020 r. ul. Sobieskiego 18/1), KRS 0000515647 (Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy KRS), NIP: 6812058079, REGON: 123158527 (NeuroCor).
1.3. NeuroCor przetwarza dane osobowe Użytkownika Witryny jako administrator tych danych (Administrator) w ramach środków elektronicznego porozumiewania się na odległość na zasadach określonych niniejszą Polityką prywatności.
1.4. Przetwarzanie danych osobowych następuje w zgodzie z Rozporządzeniem (UE) 2016/679 z dnia 17 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) i zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
1.5. Wszelkie informacje dotyczące przetwarzanych danych osobowych, a także w zakresie dochodzenia praw związanych z ich przetwarzaniem, udzielane są przez Administratora. W tym celu można się skontaktować pisemnie na adres siedziby Administratora wskazany w pkt 1. niniejszej Polityki prywatności lub mailowo na adres: rejestracja@neurocor.pl.

2. Dostarczenie danych osobowych jako wymóg ustawowy lub umowny
2.1. Administrator pozyskuje informacje o Użytkowniku za pośrednictwem Witryny poprzez:
2.1.1. zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. “ciasteczka”),
2.1.2. gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingu.
2.2. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez Administratora wyłącznie w oparciu o obowiązujące przepisy RODO, tj. w następujących sytuacjach:
2.2.1. zgoda osoba, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),
2.2.2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy z Administratorem, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
2.2.3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
2.2.4. przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (art. 6 ust. 1 lit. d) RODO);
2.2.5. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. e) RODO);
2.2.6. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
2.2.7. dane osobowe podmiotowi przetwarzającemu dane osobowe Użytkownika przez innego administratora do przetwarzania.
2.3. Korzystanie z Witryny jest możliwe bez podawania przez Użytkownika informacji, z zastrzeżeniem postanowień § 5 ust. 2 niniejszej Polityki prywatności. Jeżeli jednak przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma ustawowej podstawy do takiego przetwarzania, każdorazowo zwracamy się o zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika.
2.4. Strona internetowa umożliwia rejestrację na Telekonsultację, na zasadach określonych odrębnym Regulaminem dostępnym na Stronie internetowej. Dane osobowe podawane przy rejestracji przetwarzane są wyłącznie w celu identyfikacji i rejestracji Pacjenta na Telekonsultację (w tym opłacenia wizyty) i są przechowywane w serwisie nie dłużej, niż przez 3 miesiące. Telekonsultacje nie są świadczone za pośrednictwem Witryny.

3. Informacja o plikach cookies
3.1. Witryna korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Witryny i przeznaczone są do korzystania z Witryny. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Składa się z on ciągu znaków, za pośrednictwem którego strony internetowe i serwery mogą być przypisane do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika poprzez jego adres IP, lokalizację i stosowany język, i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.
3.2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
3.3. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
3.3.1. tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Witryny, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji Użytkownika;
3.3.2. utrzymanie sesji Użytkownika Witryny (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Witryny ponownie wpisywać loginu i hasła (tylko wówczas, gdy Witryna udostępnia funkcjonalność logowania);
3.3.3. dostosowania zawartości Strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony internetowej. Za pomocą plików cookie, Administrator może zapewnić Użytkownikom Strony internetowej bardziej przyjazną dla Użytkownika odsłonę.
3.4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika. Mogą one zostać usunięte w dowolnym momencie za pośrednictwem przeglądarki internetowej (patrz § 4).
3.5. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Witryny mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej, dlatego koniecznym jest świadome podjęcie decyzji Użytkownika odnośnie ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika w zakresie plików cookies.
3.6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie internetowej.

4. Zarządzanie plikami cookies
4.1. Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej celem wyłączenia obsługi plików cookies. Wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron internetowych.
4.2. W celu zarządzania ustawieniami cookies, postępuj zgodnie z instrukcjami swojej przeglądarki internetowej.

5. Logi serwera
5.1. Informacje o niektórych zachowaniach Użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania Stroną internetową oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
5.2. Strona internetowa gromadzi szereg ogólnych informacji w razie automatycznego wywołania lub wywołania przez Użytkownika. Informacje takie są przechowywane jako logi serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać takie informacje, jak: czas nadejścia zapytania, czas wysłania odpowiedzi, nazwa stacji Użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http, informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez Użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Witryny nastąpiło przez odnośnik, informacje o przeglądarce Użytkownika, informacje o systemie operacyjnym Użytkownika, informacje o adresie IP Użytkownika, dane dostawcy Internetu Użytkownika.
5.3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi Strony internetową.
5.4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem, na którym utrzymywana jest Witryna. Dane te służą prawidłowej edycji i optymalizacji zawartości Strony internetowej.

6. Komponenty zewnętrzne
6.1. Strona internetowa posiada zintegrowane z nią komponenty zewnętrzne Facebook. Właścicielem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Dla użytkowników spoza Stanów Zjednoczonych lub Kanady, administratorem Facebooka jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Irlandia.
6.2. Listę wtyczek Facebooka można uzyskać pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
6.3. Polityka ochrony danych Facebooka dostępna jest pod adresem https://facebook.com/about/privacy/. Użytkownik znajdzie tam informacje, jakie środki podjąć celem eliminacji transmisji danych do Facebooka. Operatorem Facebook jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA.
6.4. Strona internetowa posiada zintegrowane z nią komponenty zewnętrzne PAYU. PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012. (https://www.payu.pl/).

7. Udostępnienie danych
7.1. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych.
7.2. Administrator może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Witrynę upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania. Administratorowi przysługuje prawo przekazania danych organom publicznym oraz podmiotom zajmującym się profesjonalnie dochodzeniem należności, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy.
7.3. Dane mogą zostać przekazane usługodawcom tele/informatycznych świadczących usługi na obsługę techniczną funkcjonowania Serwisu podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi powiązane lub podporządkowane działaniu Serwisu – firmom hostingowym, w tym OVH sp. z o.o.

8. Czas przetwarzania
8.1. Dane przetwarzane przez Stronę są cyklicznie usuwane (w szczególności. vide pkt 1.5.).
8.2. Dane mogą być także przetwarzane, jeżeli jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy do czasu przedawnienia roszczeń.
8.3. Administrator przetwarza i przechowuje dane Użytkownika, którego dane dotyczą, jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, dla którego je pozyskał i w oparciu o konkretną podstawę prawną. W razie odpadnięcia celu lub podstawy prawnej, w szczególności po upływie okresu, na który je pozyskał, usuwa dane.

9. Prawa Użytkownika, którego dane osobowe dotyczą
9.1. PRAWO DO UDZIELENIA INFORMACJI O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do uzyskania w każdym czasie potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jego dotyczące i uzyskania następujących informacji:
1) jakie jej dane osobowe są przetwarzane,
2) kategorie przetwarzanych danych osobowych,
3) cele przetwarzania,
4) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych,
5) (w miarę możliwości) planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,
6) informacji o prawie do żądania od Administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych osoby uprawnionej oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
7) informacji o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby uprawnionej – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
9) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby uprawnionej;
10) czy dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej i o odpowiednich zabezpieczeniach związanych z takim przekazaniem,
oraz otrzymania kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu.
9.2. PRAWO DO SPROSTOWANIA
Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
9.3. PRAWO DO BYCIA ZAPOMNIANYM
Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
1) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
2) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
3) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania lub wnosi sprzeciw i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
4) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
5) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
6) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.
9.4. PRAWO DO OGRANICZENIA PRZETWARZANIA
Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania jej danych osobowych w następujących przypadkach:
1) osoba uprawniona, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
2) okazało się, ze przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba uprawniona, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
3) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie uprawnionej, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4) osoba uprawniona, wniosła sprzeciw – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby uprawionej.
9.5. PRAWO DO PRZENOSZENIA DANYCH
Użytkownik, którego dane dotyczą, jest osobą uprawnioną do uzyskania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Administratora, jeżeli:
1) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO; oraz
2) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
o ile nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
Wykonując prawo do przenoszenia danych osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
9.6. PRAWO SPRZECIWU
1) Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (tj. gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi bądź gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora), w tym profilowania na tej podstawie. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
2) Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. W razie wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
3) Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
4) Jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tego prawa, może w dowolnym momencie skontaktować się z Administratorem. Nadto Użytkownik, niezależnie od dyrektywy o prywatności i łączności 2002/58/WE, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
9.7. INFORMACJA W SPRAWIE ZAUTOMATYZOWANEGO PODEJMOWANIE DECYZJI W INDYWIDUALNYCH PRZYPADKACH ORAZ PROFILOWANIA
1) Administrator nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji w stosunku do Użytkownika. Administrator nie stosuje profilowania w zakresie innym, niż wskazany niniejszą Polityką prywatności. Informuje się, że Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa, chyba że decyzja ta: a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem; lub b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administratorowi i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą;
2) Jeżeli decyzja nie dotyczy szczególnych danych osobowych oraz a) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a Administratorem; b) jest dozwolona prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator i które przewiduje właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą; lub c) opiera się na wyraźnej zgodzie osoby, której dane dotyczą, Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do zakwestionowania tej decyzji.
9.8. PRAWO DO WYCOFANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE
Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
9.9. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO
1) Jeżeli Administrator nie podejmuje działań w związku z żądaniem Użytkownika, którego dane dotyczą, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informuje go o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem.
2) Bez uszczerbku dla innych administracyjnych lub środków ochrony prawnej przed sądem każdy Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza RODO. Użytkownikowi, którego prawa dotyczą, ma także prawo wniesienia do sądu skargi na decyzję organu nadzorczego.
3) Bez uszczerbku dla dostępnych administracyjnych lub pozasądowych środków ochrony prawnej, w tym prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, jeżeli uzna ona, że prawa przysługujące jej na mocy RODO zostały naruszone w wyniku przetwarzania jego danych osobowych z naruszeniem niniejszego RODO. Postępowanie przeciwko administratorowi wszczyna się przed sądem państwa członkowskiego, w którym administrator ma siedzibę. Ewentualnie postępowanie takie może zostać wszczęte przed sądem państwa członkowskiego, w którym Użytkownik, którego dane dotyczą, ma miejsce zwykłego pobytu.
4) Właściwym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Zabezpieczenie danych.
Użytkownik zobowiązany jest dla własnego bezpieczeństwa zabezpieczyć własną jednostką roboczą, system operacyjny oraz przeglądarkę internetową przed działaniem szkodliwego oprogramowania.

11. Zmiana polityki prywatności
11.1. O wszelkich zmianach niniejszej Polityki prywatności Użytkownicy Witryny zostaną poinformowani poprzez stosowny komunikat dostępny na Stronie internetowej.